chất lượng nước sạch

  1. M

    QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn chất lượng nước sạch

    QCVN 01-1:2018/BYT có hiệu lực từ ngày 15/6/2019. QCVN về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT) và QCVN về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT) tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2021 khi Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt được...
scroll-topTop