Ứng dụng Gom Rác GRAC

Hướng dẫn thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ngày 20 tháng 01 năm 2014, Tổng cục Môi trường đã phát hành công văn số 79/TCMT-QTMT về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường, theo đó các đơn vị thực hiện quan trắc môi trường thực hiện nghiêm túc các nội dung về kiểm định, hiệu chuẩn như đã đề cập trong công văn.
 

Đính kèm

Top