Ứng dụng Gom Rác GRAC
Resource icon

Mindmap về ứng phó sự cố tràn dầu 2018-08-22

No permission to download

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ms Bean submitted a new resource:

Mindmap về ứng phó sự cố tràn dầu - ứng phó sự cố tràn dầu

Mindmap về ứng phó sự cố tràn dầu
Nguồn: trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 08/7/2015;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy...
Read more about this resource...
 
Top