Ứng dụng Gom Rác GRAC
Resource icon

NGHỊ ĐỊNH 80/2014/NĐ-CP 2018-07-31

No permission to download
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TuyetLoan submitted a new resource:

NGHỊ ĐỊNH 80/2014/NĐ-CP - VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong nước; tổ...
Read more about this resource...
 
Top