QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn chất lượng nước sạch

minhbeo3010

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Tp Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
QCVN 01-1:2018/BYT có hiệu lực từ ngày 15/6/2019.
QCVN về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT) và QCVN về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT) tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2021 khi Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt được ban hành và có hiệu lực.
Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trước ngày 30/6/2021, đơn vị cấp nước có thể áp dụng một trong hai trường hợp sau:
1. Áp dụng QCVN 01-1:2018/BYT và phải thử nghiệm toàn bộ các thông số chất lượng nước sạch trong danh mục quy định tại Điều 4 của Quy chuẩn này.
2. Tiếp tục áp dụng QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống, QCVN 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt cho đến hết ngày 30/6/2021.

Tham khảo thêm tại đây: https://isovnc.com/tai-lieu/qcvn-01-12018-byt
 

Đính kèm

  • [isovnc.com] QCVN 01-1_2018_BYT.doc
    436.5 KB · Lượt xem: 601

minhbeo3010

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Tp Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi anh,
Từ nay đến hết ngày 30/6/2021, có thể chọn 1 trong 2 cách:
1. Áp dụng QCVN 01-1:2018/BYT và phải thử nghiệm toàn bộ các thông số chất lượng nước sạch trong danh mục quy định tại Điều 4 của Quy chuẩn này.
2. Tiếp tục áp dụng QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống, QCVN 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt
Sau ngày 30/6/2021, phải áp dụng theo Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch (QC địa phương phải được xây dựng trên cơ sở của QCVN 01-1:2018/BYT, nhưng có thể lược bỏ bớt các chỉ tiêu để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương). Trường hợp các tỉnh thành phố không ban hành QC địa phương, thì áp dụng theo QCVN 01-1:2018/BYT.
 
scroll-topTop