Ứng dụng Gom Rác GRAC

Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ngày 31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; hồ sơ và thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý về môi trường, tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (sau đây gọi chung là tổ chức) trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị định, tổ chức muốn hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ này và phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản như:
 • Có quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có hoạt động quan trắc môi trường;
 • có đủ số lượng người thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo các thành phần môi trường và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận;
 • phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất, có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường và
 • phải có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc theo quy định của pháp luật.

Về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường, ngoài việc phải có:
 • quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ,
 • có đủ số lượng người như trên,
tổ chức còn phải đảm bảo các điều kiện sau:
 • có người quản lý phòng thí nghiệm với trình độ đại học trở lên về hóa học, môi trường, sinh học hoặc phóng xạ, địa lý...,
 • có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm hoặc 03 năm kinh nghiệm nếu là thạc sĩ và 02 năm kinh nghiệm nếu là tiến sĩ trong lĩnh vực phân tích môi trường;
 • có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định,
 • hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;
 • có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị phân tích môi trường...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 36 tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2015, thay thế Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013.
 
Sửa lần cuối:

tulip

New Member
#2
Top