Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tần suất quan trắc môi trường

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cả nhà cho tớ hỏi:
Trong giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường 2004 , Doanh nghiệp tớ làm có thực hiện đúng theo đúng cam kết 2 lần/năm nhưng sở Tài nguyên môi trường xuống kiểm tra ngày 11/9/2015 lại yêu cầu phải thực hiện quan trắc 4 lần/ năm?
- Sau khi kiểm tra lại giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường năm 2004 thì chỉ ghi có 2 lần/năm.
- Các tiêu chuẩn 5937, 5938, 3939, 5940, 5944 - 1995 , 5949 - 1998, 6773-2000, 6774-2000 thì quy định tần suất quan trắc khác nhau.
- Tra Luât BVMT 2005 thì chỉ ghi Doanh nghiệp thực hiện đúng theo cam kết bảo vệ môi trường
Qua tham khảo một vài website về môi trường thì họ có ghi chung chung về tần suất quan triắc môi trường theo từng dự án chứ không ghi cụ thể là bao nhiêu lần/năm.
Vậy Ad và cả nhà cho tớ hỏi để giải đáp mâu thuẫn trên là: Căn cứ nào ngoài các tiêu chuẩn trên để doanh nghiệp thực hiện QTMT 4 lần/năm?
 
#3
Top